Wymagania edukacyjne i kryteria ocen

 • 1

  PODRĘCZNIK klasa I - III

  Tytuł : Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.
  Autor : Grażyna Koba
  Wydawnictwo : Migra


  ZESZYT

  Format/papier : dowolny
  Ilość kartek : 60 - 80

 •  

   

  Wymagania edukacyjne :

  1. Zapowiedziane prace pisemne są obowiązkowe. Jeśli uczeń jest nieobecny w dniu pisania pracy, następny termin wyznacza nauczyciel (nie dłuższy niż 2 tygodnie). Poprawić można każdą ocenę w wyznaczonym terminie. Jeśli uczeń nie poprawi oceny w wyznaczonym terminie pierwsza ocena pozostaje do klasyfikacji i jest liczona do oceny końcowej na półrocze llub koniec roku.

 • 2. Uczeń może poprawiać pracę w formie pisemnej do dwóch tygodni od jej otrzymania w terminie ustalonym przez nauczyciela w czasie zajęć lekcyjnych.
 • 3. Uczeń może poprawić projekty przedmiotowe z których otrzyma ocene niedostateczną do 2 tygodni po wyznaczonym terminie zakończenia projektu. Jeśli tego nie ucznynie pozostaje pierwotna ocena i jest liczona do klasyfikacji.
 • 4. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego. W przypadku drugiego braku zadania uczeń odpowiada z zakresu zadania domowego.
 • 5. Jeśli uczeń opuści 51% zajęć w półroczu/roku, jest niesklasyfikowany z przedmiotu
 • 6.Uczeń, który na półrocze otrzyma ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany, ma obowiązek zaliczyć cały materiał w formie pisemnej i praktycznej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • 7. Jeśli uczeń w czasie trwania semestru/roku nie poprawia ocen cząstkowych w wyznaczonym terminie okreslonym w poprzednich punktach - nie ma możliwości zaliczania materiału i poprawiania ocen w okresie klasyfikacji.
 • 8. Aby otrzymac ocenę pozytywną na koniec roku uczeń musi otrzymać ocenę pozywtywną w każdym semestrze. Jesli semestr jest niezaliczony lub oceny cząstkowe dają ocenę niedostateczną w jednym semestrze ocena na koniec roku to niedostateczny.
 • 8. Aktywność lub jej brak jest oceniania w czasie lekcji w formie plusów i minusów.
 • 9. Korzystanie z programów i internetu w czasie zajęć jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela po wykonanych ćwiczeniach przewidzianych programem lekcji. Niestosowanie się do tego punktu wpływa na ocenę z aktywności na lekcji oraz ocenę roczną.
 • REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

  1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

  2. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela na wyznaczonych stanowiskach.

  3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni (nauczyciel informatyki).

  4. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.

  5. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.

  6. Zajęcia rozpoczynamy i kończymy na polecenie nauczyciela.

  7. Nie wolno przechowywać i oglądać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

  8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

  9. Niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).

  10. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.

  11. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, parasoli .

  12. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. Zabrania się uruchamiania komputera za pomocą systemów innych niż na dysku C komputeraz stacjonarnego.

  13. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.

  14. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, projektora i rozkręcania jednostek centralnych.

  15. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

  16. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.

  17. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

  18. Uczniowie i słuchacze mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.

  19. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów i nie udostępniać ich innym użytkownikom sieci.

  20. O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.

  21. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz wszelkie braki.

  22. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.

  Przed przystąpieniem do pracy

  23. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

  24. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

  Po zakończeniu zajęć

  25. Uporządkować należy swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Opuszczamy salę za zgodą prowadzącego zajęcia. Każdy czeń po zakończonych zajęciach wylogowuje się ze swojego konta.

  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

  26. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

  27. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

  28. Każdy wypadek, skaleczenie i inne dolegliwości (bóle oczu, głowy) należy zgłosić nauczycielowi.

 • inne :